Shri Uttaradhyayan Sutra | Satsang 18

Uttradhyayan Sutra

Shri Uttaradhyayan Sutra | Satsang 18

0:00 / 0:00

December 14, 2014


Sutra 21 - Paravartana, 22 - Anupreksha, 23 - Dharm Katha, 24 - Shrutaradhna


Recommended videos